KXgpʔr

QTNP`ߘaSNX܂Ł@Pʁiāj

@ @ @ @ @ @ @ @ @@@@
25N 26N27N28N29N30N31N2N3N4N
P V X PQ PO PR PR U PQ PO PR
Q V V PQ V PO PR PO PO XPO
R U W X W PP PR V W PP PO
S T U X X W PO W PO X PO
T R S Q R V T V S W V
U Q Q Q Q P R T S T R
V Q P P P Q P T S S S
W P P P Q P P R S T R
X Q P P P P P Q Q S R
PO Q Q Q R T R R R U
PP S S S W X S U S U
PQ U U W PO PQ T X V PO
RDX SDR TDS TDS UDV UDO UDO UDO VDT UDX
Nv SV TP UT US WO VQ VP VQ WX UQ


߂